O NAS
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
FILIA GOK I ORGANIZACJE

2020-09-19     Januarego, Konstancji, Leopolda     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Wydarzenia - imprezy 2019 -> ZAPYTANIE OFERTOWE - DOŻYNKI GMINNE 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie  zaprasza do składania ofert cenowych  na wyłączną obsługę  imprezy masowej „Dożynki Gminne” w zakresie:

1) punktu gastronomicznej wraz z ogródkiem piwnym ,

2) parku rozrywki dla dzieci, w tym m.in.: plac zabaw, zamki dmuchane, zjeżdżalnie i inne atrakcje.

 Impreza obędzie się na wydzielonym terenie stadionu sportowego w Ropie, w dniu 15 sierpnia 2019 r. od godz. 1500 do godz. 300.

Oferty można składać zarówno na kompleksową obsługę w zakresie zarówno punktu gastronomicznego i parku rozrywki, jak również oferty oddzielne - wyłącznie na obsługę gastronomiczną lub park rozrywki.

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta kompleksowa, lub po jednej najkorzystniejszej spośród ofert oddzielnych, tj. tylko w zakresie punktu gastronomicznego wraz z ogródkiem piwnym i tylko w zakresie parku rozrywki, które łącznie będą korzystniejsze  od oferty kompleksowej.

W zakresie obsługi gastronomicznej ,wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić :

1) odpowiednią ilość sprawnego technicznie sprzętu: parasole, ławki, ławo-stoły, itp., dla min. 300 osób w ogródku,
2) stoiska gastronomiczne (gastronomia ciężka) z różnorodnym asortymentem, w tym m.in. potrawy z grilla, fastfoody, kebab, gofry, bezalkoholowe napoje zimne i gorące, piwo, itp,
3) adekwatną do wielkości ogródka ilość rollbarów do piwa,
4) płotki lub barierki do wydzielenia ogródka,
5) podstawowe oświetlenie stoisk,
Ponadto:
- wybrany oferent winien zabezpieczyć (uwzględnić to w ofercie) na potrzeby organizatora
ok. 80 - 100 posiłków do wyżywienia zespołów i obsługi imprezy (np. bigos, fasolka - potrawa do uzgodnienia z organizatorem),
– posiłki wydawane wyłącznie w naczyniach jednorazowych, w tym sprzedaż piwa jedynie w kubkach plastikowych poza terenem imprezy masowej,
- Organizator nie dopuszcza sprzedaży tytoniu, alkoholu innego niż piwo oraz sprzedaży napojów w butelkach szklanych.

W zakresie parku rozrywki dla dzieci, wybrany oferent winien zapewnić :

1) zorganizowany, atrakcyjny dla dzieci plac zabaw, uwzględniający dmuchane zjeżdżalnie, zamki, trampoliny, kule wodne, bandżi, itp,
2) stoiska handlowe z asortymentem dla dzieci (bez pirotechniki)

Zakres obowiązków wybranego wykonawcy bądź wykonawców:

 a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności (wpis do ewidencji, koncesje, zezwolenia, zgodę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w przypadku działalności gastronomicznej), itp., posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zw. z prowadzoną działalnością, potencjał techniczny  oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie  w obsłudze dużych imprez plenerowych, a także dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w niniejszym zaproszeniu,

b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny (nie zniszczony),

c) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi miejsc objętych swoim zakresem obsługi imprezy w godzinach trwania imprezy (dokładna godzina zamknięcia punktów zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy organizatorem a wyłonionym Wykonawcą),

d) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ciągłej czystości obszaru objętego wyłącznością (w pobliżu stoisk i urządzeń) podczas trwania imprezy,

e) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia swoich stoisk w sposób zapewniający nie blokowanie dróg ewakuacyjnych (wszelkiego typu daszki, parasole, stoliki, krzesełka nie mogą utrudniać ewakuacji i przejazdu samochodów służb ratowniczych) oraz zgodnie z wytycznymi Organizatora,

f) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów przeciwpożarowych – każdy punkt gastronomiczny powinien posiadać sprawny podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnicę) – min. gaśnica ABC 2kg, zgodnie z zaleceniami PSP.

 g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym przyłączeń elektrycznych niezbędnych do zasilenia stoisk i urządzeń,

h) przy wszystkie urządzenia(w tym również okablowanie, przedłużacze) muszą być sprawne technicznie, posiadać wszystkie atesty, w przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do eksploatacji, bądź wyłączone z eksploatacji w trakcie imprezy, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie mógł  wnosić żadnych roszczeń.

i) wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza podstawowe oświetlenie własnych stoisk (teren imprezy będzie oświetlony, ale to może być niewystarczające)

j) wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca w zakresie obsługi punktu gastronomicznego wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy Ropa o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa oraz jest zobowiązany wnieść stosowne opłaty z tego tytułu w Urzędzie Gminy w Ropie.

Zakres czynności organizatora imprezy:

1. Organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości we wszystkich miejscach nie objętych wyłącznością oferenta w trakcie trwania imprezy i po niej.

2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.

3. Organizator zapewnia zawodową ochronę patrolującą teren imprezy zgodnie z jej programem.

4. Organizator udostępnia pod lokalizację zaplecza gastronomicznego i parku rozrywki grunt.

5. Organizator zapewnia możliwość podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/360V pod warunkiem posiadania przez dzierżawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi normami.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wątpliwości na dobrą współpracę.

UWAGA:
1. W przypadku wyboru ofert oddzielnych
- wyłącznie na obsługę gastronomiczną lub park rozrywki, organizator nie gwarantuje wyłączności na sprzedaż popcornu, balonów i waty cukrowej dla jednej z nich (jeżeli obydwa podmioty będą miały w swojej ofercie)   

2. W przypadku sprzedaży lodów, jeżeli któryś z wybranych oferentów zadeklaruje dany rodzaj lodów np. włoskich, to organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia stoiska z innym rodzajem tego asortymentu, np. lodów gałkowych, itp.

3. Organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, (np. sprzedaż rękodzieła ludowego, stoiska bankowe, szkolne, medyczne) jak również kuchni regionalnej miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich,  na podstawie odrębnych uzgodnień.

 Kryterium wyboru oferty lub ofert: 

1) najwyższa oferowana cena,  

2) atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu, a w przypadku parku rozrywki - sprzętu i atrakcji,

3) doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń.

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2018 r. - godz. 1500,
 na adres mailowy:
 gokropa@wp.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 18 353 06 11

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska