O NAS
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
FILIA GOK I ORGANIZACJE

2020-09-19     Januarego, Konstancji, Leopolda     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Wydarzenia - imprezy 2019 -> DOŻYNKI GMINNE IMPREZĄ MASOWĄ - KOMUNIKAT

 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ IMPREZY MASOWEJ  
"DOŻYNKI GMINNE 2019

1.  W dniu imprezy z użytkowania zostaje wyłączony parking i droga na terenie Stadionu dla wszelkich  pojazdów, w tym również rowerów.

2. Prosimy o niezastawianie dróg dojazdowych do stadionu jak również dróg dojazdowych do posesji mieszkańców i firm zlokalizowanych w centrum Ropy.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren imprezy i całego obiektu stadionu sportowego napojów alkoholowych i przedmiotów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w Regulaminie korzystania z obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie), jak również zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy masowej (mapka terenu imprezy poniżej).

4. Uczestników imprezy prosimy o stosowanie się do regulaminu imprezy masowej "Dożynki Gminne 2019" (regulamin poniżej), jak również do poleceń służb porządkowych, informacyjnych, organizatora i obsługi imprezy.

5. Naruszenie postanowień punktów regulaminu imprezy może skutkować poważnymi konsekwencjami karnymi, wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "DOŻYNKI GMINNE 2019"
 
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.      Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w związku z organizacją w dniu 15 sierpnia 2019 r. w godzinach od 1430 do 0300 w dniu 16 sierpnia 2019 r.imprezy pod nazwą "Dożynki Gminne 2019" w Ropie.
 
2.      "Dożynki Gminne 2019" będą imprezą masową w rozumieniu w/w ustawy, w dniu 15 sierpnia 2019 r., w godzinach od 1800 do 0300 w dniu 16 sierpnia 2019 r.
 
3.      Organizatorem imprezy pod nazwą: "Dożynki Gminne 2019", zwanej dalej Imprezą, jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, zwany dalej Organizatorem.
 
4.      Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
a)      wstęp osoby na Imprezę;
b)     prawa i obowiązki Uczestnika Imprezy;
c)      zakazy, które Uczestnik Imprezy winien respektować;
d)     zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 
5.      Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy (Uczestnik Imprezy) obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 
6.      Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
 
7.      Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a)      Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujące się  identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych  i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, okres     ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
b)     Teren Imprezymiejsce wydzielone przez organizatora na organizację imprezy, tj.:  estrada  i część terenu stadionu sportowego w Ropie,
c)      Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która znajduje się na Terenie Imprezy;
d)     Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora.
 
§ 2.
 WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
 
1.      Organizator zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a)      osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu tejże Ustawy,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c)      osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole (w tym lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące promienie laserowe
(w tym lasery punktowe), flagi i transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, zwierzęta, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji Organizatora,
d)     osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 
2.      Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 1, należy do Służb Porządkowych.
 
3.      Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a)      noszącym buty o metalowych zakończeniach,
b)     których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c)      posiadającym przy sobie przedmioty o których mowa w §2 ust. 1,
d)      nie posiadającym dokumentu tożsamości.
 
4.      Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk.
 
5.      Osoby które w dniu Imprezy nie ukończyły 16 roku życia mogą wejść na teren imprezy pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 
6.     Opiekunowie osób, o których mowa w ust. 5 ponoszą pełną odpowiedzialność za podopiecznego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wejścia na Imprezę, aż do jego wyjścia. Dane personalne opiekuna odpowiedzialnego za podopiecznego będą weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości przez Organizatora w wyznaczonych wejściach na Imprezę.
 
7.      Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18 roku życia mogą przebywać na Imprezie, ale na odpowiedzialność Rodziców lub innych prawnych opiekunów.
 
 
§ 3.
 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE IMPREZY:
 
1.      Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:
a)      Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
b)     powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę,
c)      udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 
2.      Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
3.      Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Zakazane jest niszczenie oraz uszkadzanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
4.      Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 
5.      Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a)      legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b)     przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §2 ust.
1 niniejszego Regulaminu,
c)      stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
d)     w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego
z  Regulaminem – wezwania zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwania do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy
i zastosowania wszelkich dostępnych środków, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,
e)      stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka  Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
f)       ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
g)     wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 
6.      Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 
7.      Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a)      ręczne wykrywacze metalu,
b)     wzory identyfikatorów i innych oznaczeń stosowanych przez organizatora,
c)      inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 
8.      W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, w szczególności zgodnie z § 2 ust. 1, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 
9.      W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 
10. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym handlowej, lub innej działalności zarobkowej na Terenie Imprezy.
 
11. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:
a)      zaplecze techniczno-socjalne (stoiska handlowe i gastronomiczne, park rozrywki dla dzieci, biuro organizacyjne, itp.),
b)     scena i widownia – teren imprezy masowej,
c)      zespoły wejścia głównego,
d)     punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 
12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo pożarowe Imprezy w szczególności poprzez zapewnienie,  że:
a)      pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać   rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b)     Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia  ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 
13. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z2007 r., nr 70, poz.473, z późn. zm.).
 
§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
1.      Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
a)      zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień Regulaminu,
b)     stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej, pracowników ochrony Organizatora Imprezy oraz spikera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 
2.      Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na Terenie Imprezy za zgodą Organizatora.
 
3.      Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie oddziaływania dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
4.      Organizator może utrwalać również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego na Terenie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu.
 
§ 5.
REKLAMACJE:
1.      Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780.
 
2.       Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Dowodem terminowego nadania reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzenia nadania listu poleconego.
 
3.      Warunkiem dochodzenia roszczeń w trybie innym niż reklamacyjny jest uprzednie wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 
§ 6.
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
1.      Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora, Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 
2.      Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 
3.      Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.
 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.      Wszelkie prawa do nazwy i oznaczenia identyfikujące Imprezę (logotyp, materiały informacyjne, materiały promocyjne) są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 
 
2.      Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 
3.      Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
a)      ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych
a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
b)     dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody majątkowe oraz niemajątkowe, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora.
 
4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez "siłę wyższą" Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu  na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, kataklizmy, klęski żywiołowe, działania wojenne, stany nadzwyczajne lub inne działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania lub zmian polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 
5.      Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a)      na stronie internetowej Imprezy, tj. www.gokropa.iaw.pl,
b)     w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
c)      przy wejściach na teren imprezy.
 
6.      Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 5 ust. 1.
 
7.      Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
8.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach poszczególnych imprez towarzyszących Imprezie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.
 
9.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 30 sierpnia 2019 r.
 
REGULAMINY IMPREZY MASOWEJ WYWIESZONE BĘDĄ NA TERENIE IMPREZY 
 
 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska