2020-02-27     Gabrieli, Liwii, Leonarda     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Stanica Wodna w Klimkówce -> Zasady korzystania z terenu Stanicy Wodnej

 

R E G U L A M I N
OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO
W KLIMKÓWCE
 
 
I. P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e
 
 1. Teren Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „STANICA WODNA” jest własnością Gminy Ropa, pod zarządem Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.
 2. Ośrodek funkcjonuje w sezonie letnim, tj. od 29 czerwca do 30 września.
 3. Z obiektu mogą korzystać:
a)      osoby indywidualne,
b)      grupy zorganizowane,
c)      grupy młodzieżowe i dziecięce, ale wyłącznie pod kontrolą opiekunów.
 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie ośrodka, ale wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie winny stosować się do poleceń
Zarządzającego, Służb ratowniczych, porządkowych i Policji oraz oznakowań.
 1. W czasie przebywania i korzystania z terenu nie wolno powodować zagrożeń
bezpieczeństwa, a w szczególności:
a/ zastawiać drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych na terenie,
b/ parkować samochodów, rozbijać namiotów jak również przyczep,
    campingowych w miejscach innych, niż do tego celu wyznaczonych,
c/ wykorzystywać urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka niezgodnie
     z ich przeznaczeniem.
 1. Zabrania się:
a/ wspinania się po barierkach i wychylania z wieży widokowej,
b/ wnoszenia i handlu alkoholem powyżej 4,5%,
c/ wnoszenia: środków odurzających, broni, substancji psychotropowych, materiałów
     wybuchowych, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi oraz wyrobów
      pirotechnicznych, określonych w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez
      masowych z 22.08.1997 r.,
d/ poruszania się po terenie z otwartym ogniem,
e/   hałasowania po godzinie 2300.
f/   palenia ognisk (dopuszcza się wyłącznie grillowanie),
g/ zaśmiecania terenu,
h/ zanieczyszczania wody zbiornika
i/   mycia pojazdów
j/   łamania gałęzi i niszczenia innej roślinności 
 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy
i inne rzeczy wartościowe.
 1. Osoby powodujące zniszczenia na terenie i w pomieszczeniach ośrodka, lub
działające na szkodą osób trzecich ponoszą odpowiedzialność materialną     
za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez dzieci lub młodzież
do lat 18, odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 

II. O p ł a t y n a   t e r e n i e o ś r o d k a
 
 1. Na terenie ośrodka pobierane są opłaty za:
a/ zajęcie gruntu gminnego na czas określony pod parkowanie samochodów, 
    przyczep campingowych oraz namiotów,
b/ korzystanie z sanitariatów,
c/ ciepłą kąpiel pod natryskami,
d/ dzierżawę gruntu pod działalność handlową i gastronomiczną.
 1. Wysokość opłat ustala Zarządzający po uzgodnieniu z właścicielem terenu.
 
 
 
III. Z a s a d y b e z p i e c z e ń s t w a   o s ó b 
k ą p i ą c y c h   s i ę.
 
      
 1. Osoby kąpiące się w zbiorniku wodnym winny przestrzegać oznakowań informujących o miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 2. Kąpiel w zalewie odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność osób wchodzących do wody.
 
IV. P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e
 
 
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być
usunięte z terenu ośrodka, niezależnie od ewentualnych sankcji finansowych
i innych przewidzianych przepisami prawa.  
 1. Osobom usuniętym z obiektu za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu
nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za uiszczone wcześniej opłaty.
 1. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać u administratora ośrodka (Gminny
Ośrodek Kultury w Ropie, tel. (0-18) 353-06-11, kom.668 430 925). 
 

 

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska