2020-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Klub Podróżnika Klimkówka 49,5

Klub Podróżnika "Klimkówka 49,5o(nazwa od szerokości geograficznej miejscowości Klimkówka) utworzony został przy Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce - filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie z inicjatywy Pana Andrzeja Piecucha. Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 10 października 2014 r.

Klub Podróżnka skupia obecnie 20 członków - miłośników podróży. Grupa inicjatywna zaznaczyła swoją działalność już w miesiącach: kwietniu i czerwcu, kiedy to wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wiejskim Domem Kultury i Turystyki była współorganizatorem imprez turystycznych: I Złazu Wielkanocnego i Rajdu "Śladami Jana Pawła II po terenie gminy Ropa i Uście Gorlickie organizowanego w ramach Małopolskich Dni Jana Pawła II.

Członkiem Klubu może zostać osoba która:

1)      ma ukończone 18 lat,

2)      podpisała akces do Klubu podając dane personalne i dane kontaktowe do rejestru członków, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, ale wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu,

3)      zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i regulaminów wewnętrznych WDKiT oraz innych regulaminów i postanowień, które ustalone zostały w celu  realizacji wytyczonych przez Klub spotkań, zadań, imprez itp.,

 

4)      pragnie czynnie uczestniczyć i realizować cele działania zawarte w Regulaminie.

Jeżeli spełniasz te kryteria to przystąp do nas - serdecznie zapraszamy.

 

 
Klub Podróżnika „Klimkówka 49.5O
 przy Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce
 
Regulamin Organizacyjny
 
I. Postanowienia ogólne
 
 1. Klub Podróżnika-Klimkówka 49,5o przy Wiejskim Domu Kultury i Turystyki
  w Klimkówce zwany dalej Klubem jest grupą osób działającą w ramach struktury
  Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce zwanego dalej WDKiT - Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie zwanego dalej GOK.
 
 1. Klub tworzą osoby, które z własnej woli pragną ze względu na swoje zainteresowania
  i otwartość dążyć do poznania dorobku, historii, osiągnięć, walorów geograficznych
  i turystycznych wszystkich krajów (państw) oraz dążyć do wzajemnego zbliżenia kultur, sztuki, religiinarodów i grup etnicznych. Klub swe zainteresowania kieruje przede wszystkim na kraje tzw. starej i nowej Europy.
 
 1. Członkowie Klubu działają dla dobra Klubu i WDKiT, orazwspółdziałają na zasadzie wzajemnego szacunku, zrozumienia i przyjaźni.
 
 1. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej pracy jej członków.
 
 1. Klub działa na podstawie Statutu GOK i niniejszego regulaminu.
 
 1. Klub podlega bezpośrednio Dyrektorowi GOK, zaś nadzór merytoryczny i opiekę nad działalnością Klubu sprawuje Instruktor WDKiT.
 
 1. Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  zrzeszających inne Kluby o takim samym lub podobnym celu działania.
 
 1. Klub może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami, instytucjami,  jednostkami i stowarzyszeniami.
 
 1. Klub może używać własnej odznaki organizacyjnej oraz logo zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych przez Dyrektora
  GOK.
 
 1. Do realizacji określonych, zawartych w regulaminie celów, Klub może powoływać
  zespoły robocze i tematyczne oraz za zgodą Dyrektora GOK zlecać ich wykonanie innym osobom lub podmiotom.
 
 1. Klub może zapraszać dowspółorganizacji imprez, spotkań, prelekcji itp. wybrane osoby, organizacje, instytucje itp.
 
 1. Klub informuje swoich sympatyków o organizowanych spotkaniach, prelekcjach,  imprezach tematycznych, zachęcając ich do wzięcia w nich udziału.
 
 1. Podczas spotkań, prelekcji, wyjazdów, imprez tematycznych itp. organizowanych lub  współorganizowanych przez Klub nie jest dozwolone prowadzenie działalności  
  politycznej, politycznej kampanii wyborczej i innej, sprzecznej z regulaminem
  i nie związanej z działalnością Klubu.
 
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania dokonane przez jego członków
  w ramach prowadzonej przez nich własnej działalności. 
 
II. Cele i formy działalności
 
1. Celem działalności Klubu jest:
 
1)     prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zabytków i walorów krajoznawczo-turystycznych oraz promocji regionu szerszym kręgom społeczeństwa w Polsce i za granicami kraju,
2)    integracja osób zainteresowanych szerokimi formami pogłębiania wiedzy o kulturze, sztuce, obyczajach, osiągnięciach krajów i kultur Europy,
3)     umożliwienie wymiany doświadczeń i wspólnego podejmowania działań na rzecz
poznawania kultury, sztuki, historii oraz walorów geograficznych i przyrodniczych krajów Europy i innych regionów świata,
4)    rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży, popularyzacja i promocja korzyści płynących z poznawania świata,
5)  prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu wychowanie młodzieży w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania wszystkich ludzi bez względu na narodowość,
kulturę, wyznawanie religię lub ideę,
6)    popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
7)   organizowanie i współorganizowanie tematycznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, kursów, szkoleń itp.,
8)    inicjowanie powstawania nowych szlaków turystycznych, ścieżek spacerowych itp. oraz ich wytyczanie w terenie i znakowanie,
9)    promowanie Klimkówki jako atrakcji turystycznej gminy Ropa.
 
2. Realizacja w/w celów będzie się odbywała poprzez:
 
1)  organizowanie prelekcji, odczytów, spotkań tematycznych, sympozjów, itp,
2) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów szkoleńikursów, których celem jest szeroko pojęta integracja społeczna i działanie na rzecz poznawania różnych kultur, społeczności oraz ich dorobku,
3)   współpracę z innymi Klubami, organizacjami, w tym organami administracji samorządowej,  instytucjami, placówkami kultury i turystyki oraz jednostkami o takim samym, podobnym lub zbliżonym celu działania w kraju i za granicą,
4)    uczestnictwo w imprezach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez GOK, WDKiT oraz przez inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, placówki, itp.
 
III. Członkostwo w Klubie oraz prawa i obowiązki członków
 
1. Członkiem Klubu może być osoba która:
1)      ma ukończone 18 lat,
2)      podpisała akces do Klubu podając dane personalne i dane kontaktowe do rejestru członków, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, ale wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu,
3)      zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i regulaminów wewnętrznych WDKiT oraz innych regulaminów i postanowień, które ustalone zostały w celu  realizacji wytyczonych przez Klub spotkań, zadań, imprez itp.,
4)      pragnie czynnie uczestniczyć i realizować cele działania zawarte w Regulaminie.
 
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1)      udziału w realizacji celów do jakich powołany został Klub,
2)      przestrzegania Regulaminu Klubu, regulaminów wewnętrznych WDKiT, GOK oraz innych regulaminów i postanowień, które ustalone  zostały w celu realizacji wytyczonych przez Klub spotkań, zadań, imprez itp.,
3)      systematycznego podnoszenia wiedzy o kulturze i walorach naszego regionu, kraju
i innych krajów świata,
4)      aktywnego udziału w prelekcjach, spotkaniach i wyjazdach,
5)      godnego reprezentowania i zabiegania o dobre imię Klubu oraz WDKiT,
 
3. Członkowie Klub maja prawo do:
1)      wywierania wpływu na to, w jaki sposób działa Klub,
2)      czynnego uczestnictwa w działalności Klubu,
3)      kształtowania rozwoju Klubu, zgłaszania twórczych opinii, uwag, wniosków
i propozycji dotyczących spraw związanych  z działalnością Klubu o ile nie są one sprzeczne z regulaminem i statutowymi działaniami WDKiT i GOK,
4)      korzystania z mienia będącego do dyspozycji  Klubu,
5)      odwoływania się od decyzji do Dyrektora GOK.
 
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1)      złożenia rezygnacji z członkowstwa,
2)      skreślenia z listy członków na uzasadniony wniosek członków Klubu lub Dyrektora GOK w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 
5. Klub na zewnątrz reprezentuje wybrany członek, członkowie lub osoba przez nich upoważniona.
 
IV. Finanse Klubu
 
Sprawy finansowe związane z działalnością Klubu będzie prowadził GOK.
 
 

 

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska